Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van BEGA Gantenbrink-Leuchten KG Deutschland, Hennenbusch 1, 58708 Menden, Deutschland (hierna: "BEGA")


1. Voorwerp van de gebruiksvoorwaarden

BEGA beheert een website op www.bega.com voor de presentatie en promotionele marketing van haar producten (hierna "Website"). De website is onderverdeeld in een openbaar gedeelte dat toegankelijk is voor elke bezoeker van de website (hierna "gebruiker") en een gedeelte dat een gebruiker alleen kan gebruiken na registratie (hierna "besloten gebruikersgedeelte"). Voorwerp van deze gebruiksvoorwaarden zijn (i) de voorwaarden voor het gebruik van de website in zijn geheel en (ii) aanvullende voorwaarden voor het besloten gebruikersgedeelte.

2. Definities

a. Gebruikersaccount: Hiermee wordt het gedeelte van de door BEGA aangeboden website bedoeld dat voor de individuele gebruiker toegankelijk is door middel van zijn BEGA ID, waarin hij bijvoorbeeld projectlijsten kan aanmaken en opslaan.

b. BEGA ID: Met BEGA ID worden de toegangsgegevens van de gebruiker voor zijn gebruikersaccount voor gebruik van het besloten gedeelte van de website bedoeld. Deze bestaat uit het door de gebruiker vermelde e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord.

c. Besloten gebruikersgedeelte: De algemene aanduiding van het gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor gebruikers na voorafgaande registratie, d.w.z. het aanmaken van een BEGA ID. Daar zijn speciale functies beschikbaar, zoals het maken van projectlijsten en het opvragen van informatie.

d. Herinneringslijst: De herinneringslijst kan worden gebruikt om voor de duur van het bezoek informatie over een individuele selectie van producten op de BEGA website te verzamelen.

e. Projectlijst: De projectlijsten in het gesloten gedeelte van de website kunnen worden gebruikt om informatie over een individuele selectie van producten permanent op de BEGA website op te slaan.

3. Overeenkomst over de gebruiksvoorwaarden

a. Door de website te gebruiken gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden voor zover zij betrekking hebben op het openbare gedeelte van de website; deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing indien de gebruiker de website of delen daarvan vanaf andere websites gebruikt.

b. In het kader van een registratie voor het verkrijgen van de BEGA ID en daarmee een gebruikersaccount voor het besloten gebruikersgedeelte, gaat de gebruiker akkoord met de gebruiksvoorwaarden in hun geheel en in het bijzonder voor het besloten gebruikersgedeelte; hiertoe wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd en wordt de verlening elektronisch vastgelegd.

4. Algemene bepalingen

a. Aan de diensten en prestaties zijn geen kosten verbonden: Voor het gebruik van de door BEGA aangeboden website worden door BEGA geen kosten of bijdragen in rekening gebracht. In het kader van de website worden uitsluitend gratis diensten of prestaties aan de gebruiker aangeboden.

b. Voorbehoud van recht op wijziging van gratis diensten en prestaties: BEGA behoudt zich het recht voor om in de toekomst de gratis diensten of prestaties te allen tijde te wijzigen, te beperken of aan te vullen. Voor het besloten gebruikersgedeelte geldt in geval van wijziging van de diensten/prestaties aanvullend punt 5.c.

c. Rechten op door BEGA geplaatste content: BEGA heeft in de relatie met de gebruiker alle eigendoms- en auteursrechtelijke gebruiks- en exploitatierechten van alle op de website geplaatste documenten, bijv. productbrochures en -afbeeldingen, plannen, foto's, tekeningen, teksten, afbeeldingen, computerprogramma's en -documentatie, gegevens/bestanden (bv. CAD-bestanden), databanken/databankwerken, handelsmerken, bedrijfsaanduidingen en andere beschermbare inhoud (hierna "BEGA-inhoud”). Elk gebruik van BEGA-inhoud of een deel daarvan vereist de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEGA, in zo verre het gebruik verder gaat dan (i) het slechts bekijken bij het bezoek aan de website, (ii) het beoogde gebruik van afzonderlijk downloadbare BEGA-inhoud, en (iii) het gratis doorsturen van de afzonderlijk gedownloade BEGA-inhoud naar een gespecialiseerde detailhandelaar, als de gebruiker een eindklant is of, in het geval dat de gebruiker een handelaar of detailhandelaar is, de gratis overdracht van de gedownloade BEGA-inhoud zoals bedoeld voor eindklanten.

Evt. wordt, voorafgaand aan het downloaden van content, de toestemming van de gebruiker nodig voor afzonderlijke gebruiksvoorwaarden of voorwaarden die afwijken van de bovenstaande bepalingen gevraagd en wordt de toewijzing ervan geprotocolleerd; in dat geval kan de content niet worden gedownload zonder voorafgaande toestemming voor het gelden van de afzonderlijke gebruiksvoorwaarden.

Indien de BEGA-inhoud software is, is het zonder afzonderlijke toestemming van BEGA toegestane gebruik, behoudens een afzonderlijke afwijkende overeenkomst, beperkt tot het conform de bestemming uitvoeren van de gedownloade software op een gegevensdrager en tot het doorgeven aan eindklanten en het conform de bestemming uitvoeren door hen, indien de gebruiker een winkelier of vakhandelaar is. Dit is met inbegrip van de voor de bovengenoemde doeleinden technisch noodzakelijke duplicaties en opslag.

d. BEGA-software/Minimumvereisten/Installatie-instructies:

Wanneer u gebruik maakt van het gratis downloaden van software, dient u de installatie-instructies te volgen die in verband met de betreffende software op de website worden verstrekt. Deze installatie-instructies omvatten ook technische minimumvereisten voor het gebruik van de respectieve BEGA-software.

e. Geen toezegging van de beschikbaarheid van de website: De door BEGA aangeboden website staat de gebruiker alleen ter beschikking in het kader van de bij BEGA beschikbare technische mogelijkheden en kan daardoor evt. niet permanent of zonder onderbreking worden gebruikt. Met name is uitvallen door onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Uitvaltijden door technische of andere problemen buiten de controle van BEGA, zoals overmacht of schuld van derden, zijn niet uit te sluiten en vallen buiten de verantwoordelijkheid van BEGA.

f. Verantwoordelijkheid volgens de Duitse Wet op de telemedia Als aanbieder van content is BEGA volg. § 7 par. 1 van de Wet op telemedia (TMG) aansprakelijk voor de eigen content, die voor gebruik beschikbaar wordt gesteld, volgens de algemene wetten. Links naar content van andere aanbieders moeten worden onderscheiden van deze eigen content. BEGA controleert de content van deze externe links niet. In het geval dat BEGA echter vaststelt of door derden ervan op de hoogte wordt gesteld, dat de inhoud van de website of het document van derden, waarnaar BEGA een link heeft geplaatst, aanleiding geeft tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zal BEGA de link naar dit aanbod onmiddellijk verwijderen.

g. Verplichting van de gebruiker om de wettelijke bepalingen na te leven en de website te gebruiken zoals bedoeld: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften bij het bezoek van de website. In het bijzonder mag de gebruiker bij het gebruik van de website (i) met zijn gebruiksgedrag de goede zeden niet schenden, (ii) geen industriële eigendomsrechten, auteursrechten of andere eigendomsrechten schenden, (iii) geen inhoud met virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of andere programmering die software of de website kunnen beschadigen (hierna "malware"), verzenden/uploaden en (iv) geen advertenties of ongevraagde e-mails (spam) of valse waarschuwingen voor virussen, storingen en dergelijke verspreiden, of deelname aan kansspelen, sneeuwbalsystemen en soortgelijke acties aanmoedigen. Hij onthoudt zich ook van elke actie die kan worden ondernomen om (i) overmatig laden van de website te veroorzaken of op andere wijze de functionaliteit van de website-infrastructuur te verstoren of te manipuleren of (ii) de integriteit, stabiliteit of beschikbaarheid van de website in gevaar te brengen.

h. Garantie- en aansprakelijkheidsbeperking voor gratis aangeboden content: Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is BEGA niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden, bruikbaarheid of kwaliteit van de gratis ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims, voor zover er geen sprake is van persoonlijk letsel, tegen BEGA, die werden veroorzaakt door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij BEGA uit grove nalatigheid of met opzet heeft gehandeld. Hetzelfde geldt voor de vrijheid van downloadbare content van malware.

i. Productinformatie is niet bindend: De informatie op de website kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten, inclusief technische afmetingen, die niet altijd aanwezig zijn in individuele gevallen (bijvoorbeeld als gevolg van productwijzigingen). De gewenste prestatiekenmerken van de producten en alle andere kenmerken van de producten die nodig kunnen zijn voor de planning en uitvoering van verlichtingsprojecten zijn die welke bij de aankoop van de producten werden overeengekomen.

j. Verdere aansprakelijkheidsbeperkingen voor het gebruik van de website: De aansprakelijkheid van BEGA voor schade door nalatigheid is uitgesloten. Een strikte aansprakelijkheid voor BEGA op het gebied van huurrecht en soortgelijke gebruiksvoorwaarden voor reeds bij het sluiten van het contract bestaande fouten is uitgesloten.

k. Privacy: Voor privacykwesties is het afzonderlijke privacybeleid van toepassing.

l. Voorbehoud van wijziging van de gebruiksvoorwaarden: BEGA is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden voor de toekomst te wijzigen en/of aan te vullen. De actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden is elektronisch beschikbaar op www.bega.com/de/legal/nutzungsbedingungen. Voor houders van een BEGA ID geldt bovendien clausule 5.c.

m. Toepasselijk recht: Het gebruik van de website of de rechtsverhouding tussen de gebruiker en BEGA is onderworpen aan het Duitse recht.

n. Jurisdictieclausule: Met ondernemers/handelaars en publiekrechtelijke rechtspersonen wordt de lokale en feitelijke bevoegde rechtbank voor Menden (Sauerland) overeengekomen als het exclusieve rechtsgebied. Bovendien is de plaats van jurisdictie voor Menden (Sauerland) de exclusieve plaats van jurisdictie als de gebruiker geen algemene plaats van jurisdictie in Duitsland heeft of de gebruiker na de totstandkoming van de rechtsverhouding zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten Duitsland verplaatst. Deze bepaling geldt ook voor het geval dat de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de gebruiker onbekend is.

5. Bijzondere bepalingen voor het besloten gebruikersgedeelte

a. Registratie, totstandkoming van de gebruiksovereenkomst

i. Toegang tot het besloten gebruikersgedeelte vereist voorafgaande registratie en de bijbehorende toekenning van een BEGA ID. Een aanspraak op registratie voor het gebruik van het gebruikersgedeelte bestaat niet. De registratie als gebruiker evenals het technische onderhoud van de gebruikersaccount door BEGA zijn gratis.

ii. Bij het registreren moet waarheidsgetrouwe informatie worden verstrekt. De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, met name verplichte gegevens, zijn altijd correct van de kant van de gebruiker en moeten bij wijzigingen worden bijgewerkt.

iii. BEGA bevestigt de registratie per e-mail na correcte invulling en verzending van het registratieformulier. In deze e-mail wordt de gebruiker verzocht zijn registratie en daarmee de aanmaak van de BEGA ID en de bijbehorende gebruikersaccount te verifiëren door op een link te klikken. Met de verificatie door BEGA wordt een aanbod gedaan om de gebruikersovereenkomst te sluiten. De gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en BEGA komt tot stand bij het eerste inloggen van de gebruiker door middel van de BEGA ID. Een niet-geverifieerde BEGA ID kan tien (10) kalenderdagen na de registratiepoging zonder vervanging worden verwijderd. Een nieuwe registratie is mogelijk.

iv. BEGA is uitsluitend bereid een gebruiksovereenkomst te sluiten met meerderjarige personen die onbeperkt handelingsbekwaam zijn. De registratie van een rechtspersoon kan alleen worden uitgevoerd door een natuurlijke persoon die met name moet worden genoemd en die gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

v. De gebruiker is verplicht zijn toegangsgegevens tot de gebruikersaccount geheim te houden en te beveiligen tegen toegang door derden. Deze toegangsgegevens vertegenwoordigen de individuele BEGA ID van de gebruiker. BEGA moet worden geïnformeerd als er aanwijzingen zijn dat de toegangsgegevens bekend zijn bij onbevoegden. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met gebruikmaking van zijn gebruikersaccount, in voorkomend geval met behulp van zijn toegangsgegevens. Dit geldt niet wanneer de gebruiker niet verantwoordelijk is voor het misbruik van zijn gebruikersaccount of zijn BEGA ID.

vi. Meervoudige registratie van een en dezelfde natuurlijke persoon is niet toegestaan.

vii. Een gebruikersaccount en individuele claims uit de gebruikersovereenkomst tegen BEGA zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar.

viii. De gebruiker kan geen aanspraken tegenover BEGA doen gelden, wanneer de initiële of permanente opslag van zijn projectlijsten en vergelijkbare compilaties van producten of productinformatie mislukt is. Voor zover documenten die online doorgegeven of ter beschikking gesteld worden (bv. in het kader van een documentenarchief) permanent nodig zijn voor de eigen doeleinden, moet de gebruiker deze in zijn eigen systeem opslaan of afdrukken en opslaan.

b. Wijziging van productkenmerken: De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat de technische eigenschappen en de beschikbaarheid van de producten te allen tijde kunnen veranderen in het kader van de geldige wetgeving. Dienovereenkomstig kan ook de inhoud van bestanden die dergelijke producten vertegenwoordigen (bv. CAD-bestanden) veranderen. Indien de gebruiker bijvoorbeeld herinneringslijsten en andere informatieverzamelingen aanmaakt om lichtplanningsprojecten uit te voeren, dient de gebruiker de overeenkomstige eigenschappen en beschikbaarheid voor de door hem in de planning gebruikte BEGA-producten te controleren voordat hij het plan uitvoert, maar in ieder geval voordat hij planningsdocumenten aan derden, bijvoorbeeld eindklanten, doorgeeft.

BEGA is niet verantwoordelijk voor de gevolgen, die voortvloeien uit het feit dat de gebruiker niet met de betreffende actuele informatie of bestanden werkt.

c. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden voor het gebruikersgedeelte

i. BEGA heeft te allen tijde het recht, de gebruiksvoorwaarden voor het besloten gebruikersgedeelte met inwerkingtreding voor de toekomst te wijzigen of aan te vullen. BEGA zal dit aan gebruikers bekend maken door de gewijzigde voorwaarden in tekstvorm in de gebruikersaccount te vermelden, tenminste door de nieuwe gebruiksvoorwaarden aan de gebruiker te tonen bij de eerste aanmelding nadat de wijzigingen zijn opgeslagen in de gebruikersaccount. Evt. worden de wijzigingen ook per afzonderlijke e-mail aan de gebruiker kenbaar gemaakt. De gebruiker wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om akkoord te gaan met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden.

ii. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, zullen de nieuwe voorwaarden geen deel uitmaken van de gebruiksovereenkomst. In dat geval heeft BEGA het recht om wegens gegronde reden de gebruiksovereenkomst te beëindigen en de gebruikersaccount te verwijderen.

d. Looptijd, opzegging, schrapping, blokkering, beëindiging van de gebruiksovereenkomst

i. De gebruiksovereenkomst loopt voor onbepaalde tijd. Ze kan op elk moment worden beëindigd, zowel door de gebruiker als door BEGA. De gebruiker beëindigt de gebruiksovereenkomst door de gebruikersaccount te verwijderen, waardoor de BEGA ID verloren gaat. BEGA kan de gebruiksovereenkomst op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van vier weken.

ii. BEGA is gerechtigd, maar niet verplicht, om een gebruikersaccount waarop de gebruiker langer dan één jaar niet heeft ingelogd, te verwijderen. BEGA zal de betreffende gebruiker ten minste vier weken van tevoren per e-mail op de hoogte brengen van een nakende verwijdering of zal de gebruiker attenderen op het bestaan van de ongebruikte gebruikersaccount. De gebruiker gaat akkoord met de beëindiging van het gebruikerscontract indien de gebruiksovereenkomst gedurende meer dan een jaar niet wordt gebruikt.

iii. Met het verwijderen van het gebruikersaccount door de gebruiker conform paragraaf 5.d.i. zin 2 of met het van kracht worden van een opzegging van de kant van BEGA, worden alle gegevens van de gebruiker onherroepelijk en volledig uit de BEGA databank gewist. Na ingang van de opzegging wordt de gebruiker door BEGA geïnformeerd over dit gevolg.

iv. BEGA is te allen tijde gerechtigd om objectieve redenen en voor de duur van het bestaan van de objectieve reden of tot het opheffen ervan de toegangsbevoegdheid van een gebruiker voor zijn gebruikersaccount door deactivering te blokkeren. De gegevens blijven bij een blokkering behouden. Een objectieve reden bestaat met name wanneer (i) de gebruiker valse informatie heeft verstrekt voor registratie, (ii) deze gebruiksvoorwaarden of zijn zorgplicht heeft geschonden bij het omgaan met de toegangsgegevens, of (iii) de toepasselijke wetgeving heeft geschonden bij de toegang tot of het gebruik van de website.

v. Voor de duur van een blokkering, alsook in geval van verwijdering, kunnen geen diensten of prestaties worden ontvangen of geraadpleegd en is geen toegang mogelijk tot de gegevens die in de gebruikersaccount zijn opgeslagen.

vi. De gebruiksovereenkomst kan door elke partij wegens zwaarwichtige redenen worden beëindigd zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Als zwaarwichtige reden geldt in het bijzonder gedrag van de gebruiker dat in strijd is met het contract, bijvoorbeeld schending van wettelijke bepalingen of een ernstige schending van artikel 5 van deze gebruiksvoorwaarden.

vii. Na beëindiging van de gebruiksovereenkomst of na verwijdering van de gebruikersaccount, heeft de gebruiker in principe de mogelijkheid om zich opnieuw te registreren.