Leveringsvoorwaarden

BEGA – Algemene leveringsvoorwaarden voor ondernemers met vestiging buiten de Bondsrepubliek Duitsland

I. Geldigheid

(1) Alle leveringen en prestaties door BEGA aan kopers die niet in de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd zijn, gebeuren uitsluitend op basis van deze algemene leveringsvoorwaarden. Deze zijn bestanddeel van alle overeenkomsten, die wij met onze contractuele partners (hierna "koper") voor de door BEGA aangeboden leveringen of prestaties sluiten. Zij hebben in het bijzonder betrekking op de verkoop van alle door BEGA aangeboden producten. Ze gelden ook voor alle toekomstige leveringen en prestaties aan de koper, zelfs wanneer ze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

(2) Voorwaarden van de koper of van derden zijn niet van toepassing, ook wanneer wij de geldigheid daarvan in afzonderlijke gevallen niet afzonderlijk weerleggen. Zelfs wanneer wij verwijzen naar een schrijven dat de algemene voorwaarden van de koper of van een derde bevat of daarnaar verwijst, of wanneer we zonder voorbehoud leveringen of prestaties aan de koper verrichten, of wanneer we zonder voorbehoud en zonder tegenspraak van de voorwaarden van de koper, diensten van de koper aanvaarden, houdt dit geen instemming in met de geldigheid van die verkoopsvoorwaarden.

II. Aanbod en sluiting van de overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid of een specifieke aanvaardingstermijn bevatten. Bestellingen of opdrachten kunnen binnen veertien dagen na ontvangst door ons worden aanvaard.

(2) De rechtsverhoudingen tussen ons en de koper worden uitsluitend bepaald door het gesloten koopcontract, met inbegrip van deze algemene leveringsvoorwaarden. Deze geven een volledige weergave van alle afspraken tussen de partijen in de overeenkomst over het voorwerp van de overeenkomst. Mondelinge afspraken door ons alvorens het sluiten van deze overeenkomst zijn niet wettelijk bindend. Deze worden pas van kracht wanneer ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

(3) Aanvullingen op en wijzigingen van de gemaakte afspraken, met inbegrip van deze algemene leveringsvoorwaarden, moeten schriftelijk gebeuren om van kracht te zijn. Met uitzondering van directeuren, verkoopmanagers of bevoegde vertegenwoordigers, zijn onze medewerkers niet gerechtigd mondelinge afspraken te maken die hiervan afwijken. Toezending per telecommunicatiemiddel, in het bijzonder via fax of e-mail, volstaat om aan de schriftelijke vorm te voldoen, mits het afschrift van de ondertekende verklaring wordt toegezonden.

(4) Onze informatie over het voorwerp van de levering of prestatie (bv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) evenals onze weergaven daarvan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering bepalend, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenstemming vereist. Het zijn geen gegarandeerde eigenschappen van het product, maar beschrijvingen of identificaties van de levering of de prestatie. In de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen, alsook de vervanging van bouwdelen door gelijkwaardige onderdelen, zijn toegestaan voor zover zij geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel.

(5) Wij behouden ons het eigendom of het auteursrecht voor van alle door ons uitgebrachte offertes en kostenschattingen, alsook van aan de koper ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, brochures, catalogi, modellen, monsters, gereedschappen en andere documenten en hulpmiddelen. De koper is niet gerechtigd deze materialen zonder onze schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken, zelf of door derden te gebruiken of te verveelvoudigen, hetzij als zodanig, hetzij inhoudelijk. Op ons verzoek zal hij ons deze materialen volledig teruggeven en eventueel gemaakte kopieën vernietigen, indien hij deze in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening niet meer nodig heeft of indien onderhandelingen niet tot de sluiting van een overeenkomst leiden. Een uitzondering hierop is de opslag van elektronisch verstrekte gegevens ten behoeve van een gebruikelijke gegevensback-up.

III. Prijzen en betaling

(1) De prijzen gelden voor de in de orderbevestigingen vermelde omvang van de prestaties en leveringen. Extra of speciale diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De prijzen zijn vermeld in EURO af fabriek plus verpakking, wettelijke BTW en externe verpakking bij dropshipping. Bij exportleveringen maken douanerechten, heffingen en andere publieke kosten geen deel uit van de prestatie.

(2) Voor zover de overeengekomen prijzen gebaseerd zijn op onze catalogusprijzen, gelden onze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende catalogusprijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de koper.

(3) Factuurbedragen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden betaald zonder enige aftrek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bepalend voor de datum van betaling is de datum van ontvangst door ons. Indien de koper niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij in gebreke, zelfs zonder aanmaning. Indien de koper in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag, behouden we ons het recht voor om vanaf de vervaldag op de openstaande bedragen vertragingsrente te berekenen ter hoogte van de wettelijke rentevoet. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen en het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken.

(4) Verrekening met tegenvorderingen van de koper of inhouding van betalingen wegens dergelijke vorderingen die op dezelfde contractuele verhouding berusten, is alleen toegestaan voor zover de tegenvorderingen onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

(5) We zijn gerechtigd om uitstaande leveringen of prestaties slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling uit te voeren of te verrichten, indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van koper aanzienlijk kunnen verminderen en waardoor de betaling van onze openstaande vorderingen door koper uit de desbetreffende contractuele verhouding (inclusief uit andere afzonderlijke orders waarop dezelfde raamovereenkomst van toepassing is) in gevaar wordt gebracht.

IV. Levering en levertijd

(1) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek (Ex Works EXW- Incoterms 2010) op onze vestiging in Menden (Sauerland)/Duitsland.

(2) Door ons aangekondigde termijnen en data voor leveringen en prestaties gelden steeds uitsluitend bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of datum is toegezegd of overeengekomen. Indien verzending is overeengekomen, hebben leveringstermijnen en leveringsdata betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vrachtvervoerder of andere voor het transport ingeschakelde derden.

(3) Wij kunnen – onverminderd onze rechten uit verzuim van de koper – van de koper een verlenging van de leverings- en prestatietermijnen of een verschuiving van de leverings- en prestatietermijnen eisen met de periode gedurende welke de koper verwijtbaar zijn contractuele verplichtingen tegenover ons niet nakomt.

(4) We zijn gerechtigd tot deelleveringen wanneer

  • de deellevering voor de koper in het kader van de contractueel vastgelegde bestemming toepasbaar is,
  • de levering van de resterende bestelde goederen gewaarborgd is,
  • en hierdoor geen aanzienlijke extra uitgaven of kosten voor de koper ontstaan (tenzij wij ermee instemmen deze kosten voor onze rekening te nemen).

(5) Bij overschrijding van een bindende leveringstermijn om redenen waarvoor wij alleen en rechtstreeks verantwoordelijk zijn, dient de koper ons eerst schriftelijk te verzoeken de verschuldigde prestatie te leveren, waarbij hij ons een redelijke termijn moet toekennen, die in elk geval ten minste 14 dagen bedraagt. Pas na het vruchteloos verstrijken van deze termijn zijn wij in verzuim en pas dan kan de koper zijn recht van keuze uitoefenen conform art. 190 lid 2 OR (Zwitsers Obligatierecht).

V. Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle leveringen en prestaties blijven ons eigendom totdat zij volledig door de koper zijn betaald.

(2) Indien bovengenoemd eigendomsvoorbehoud niet van kracht of afdwingbaar is conform het in het gebied waar de goederen zich bevinden geldende recht, geldt de zekerheid die overeenkomt met het eigendomsvoorbehoud in dat gebied als overeengekomen. De koper is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen en hieraan mee te werken, die vereist zijn voor de totstandkoming en instandhouding van deze of vergelijkbare rechten of zekerheden, zoals de vereiste registerinschrijving conform art. 715 van het Burgerlijk Wetboek.

VI. Plaats van uitvoering, verzending, verpakking, risico-overdracht, retourzendingen

(1) De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is Menden (Sauerland)/Duitsland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien wij ook verantwoordelijk zijn voor de installatie, is de plaats van uitvoering de plaats waar de installatie volgens de overeenkomst moet plaatsvinden.

(2) Verzendwijze en verpakking zijn aan onze plichtmatige beoordeling onderworpen.

(3) Indien de levering van verzendklare goederen wordt vertraagd door een omstandigheid waarvoor de koper verantwoordelijk is, gaat het risico op de koper over vanaf de dag waarop het leveringsvoorwerp verzendklaar is en wij dit aan de koper hebben gemeld.

(4) Wij behouden ons het recht voor om in dit geval opslagkosten aan de koper in rekening te brengen. In geval van opslag door ons bedragen de opslagkosten 0,25% van het factuurbedrag van de opgeslagen leveringsvoorwerpen per verstreken week. Daarnaast behouden wij ons het recht voor te bewijzen dat hogere kosten zijn gemaakt en behoudt de koper zich het recht voor te bewijzen dat in het geheel geen kosten of slechts aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt.

(5) Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op zijn kosten nemen wij het risico van breuk tot aan het leveringsadres op ons tegen een afzonderlijke vergoeding ter hoogte van 1,5% van de nettowaarde van de goederen bij binnenarmaturen en ter hoogte van 1% van de nettowaarde van de goederen bij buitenarmaturen.

(6) Retourzendingen van goederen die niet gebaseerd zijn op een materieel gebrek van de goederen en dus op een herroepingsrecht van de klant, worden slechts gecrediteerd indien onze voorafgaande toestemming werd gegeven. Een kredietnota voor goederen in hun originele verpakking en onbeschadigd zal worden opgemaakt voor 80% van de gefactureerde prijs. Noodzakelijke opknap- en verpakkingskosten alsmede voor ons ontstane transportkosten worden aanvullend en zonder aparte melding afgetrokken. Op maat gemaakte producten en speciale elektrische apparatuur worden niet teruggenomen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op het retourneren van stalen en verkoophulpmiddelen met onze voorafgaande toestemming in overeenstemming met vooraf overeengekomen voorwaarden.

VII. Garantie

(1) De garantierechten van de koper zijn onderworpen aan de wettelijke voorschriften en de volgende bepalingen. De garantieperiode bedraagt twee (2) jaar vanaf de levering.

(2) In geval van materiële gebreken zijn wij eerst verplicht en gerechtigd, naar onze keuze, het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen.

(3) De garantie geldt niet, wanneer de koper het leveringsvoorwerp zonder onze schriftelijke toestemming wijzigt of door derden laat wijzigen en het verhelpen van gebreken daardoor onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt gemaakt. In elk geval draagt de koper de extra kosten voor het verhelpen van het gebrek dat uit de wijziging voortvloeit.

(4) Voor zover wij technische informatie verstrekken of adviserend optreden – in het bijzonder in de vorm van lichttechnische planningsontwerpen – en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de door ons verschuldigde prestaties, geschiedt dit kosteloos. Wij aanvaarden geen enkele garantie of andere aansprakelijkheid voor deze activiteiten.

(5) In geval van eigendomsgebreken heeft de koper de wettelijke rechten (art. 192 e.v. OR, Zwitsers Obligatierecht).

VIII. Eigendomsrechten van derden

(1) Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij alleen in het land van de plaats van levering verplicht de levering vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: eigendomsrechten) te verrichten. Indien een derde tegen de koper gerechtvaardigde aanspraken doet gelden wegens schending van eigendomsrechten door leveringen die door ons zijn verricht en overeenkomstig het contract zijn gebruikt, zijn wij ten opzichte van de koper binnen de in paragraaf VII.1 genoemde termijn als volgt aansprakelijk: Wij zullen, naar onze keuze en op onze kosten, ofwel (i) een gebruiksrecht voor de betrokken leveringen verkrijgen, (ii) ze zodanig wijzigen dat het eigendomsrecht niet wordt geschonden, of (iii) ze vervangen. Indien geen van deze rechtsmiddelen voor ons onder objectief redelijke voorwaarden mogelijk is, heeft de koper aanspraak op de wettelijke rechten. Onze plicht tot schadevergoeding bestaat uitsluitend conform de bepaling van sectie IX.

(2) Wij zijn uitsluitend overeenkomstig de bovenstaande paragraaf VIII.1 verplicht, indien en in zoverre de koper ons onverwijld schriftelijk over de door de derde ingediende aanspraken informeert, de vermeende inbreuk niet erkent en alle verdedigingsmaatregelen en schikkingsonderhandelingen met de derde aan ons zijn voorbehouden. Indien de koper het gebruik van de levering staakt om de schade te beperken of om andere belangrijke redenen, is hij verplicht de derde erop te wijzen dat dit geen erkenning inhoudt van een inbreuk op eigendomsrechten.

(3) Vorderingen van de koper zijn uitgesloten, indien en voor zover hij voor de schending van eigendomsrechten verantwoordelijk is.

(4) Vorderingen van de koper zijn verder uitgesloten, voor zover de schending van eigendomsrechten veroorzaakt wordt door bijzondere specificaties van de koper, door een door ons niet te voorzien gebruik van het leveringsvoorwerp of door het feit dat het leveringsvoorwerp door de koper wordt veranderd of samen met niet door ons geleverde producten gebruikt wordt.

IX. Aansprakelijkheid

(1) In geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen met inachtneming van de volgende bepalingen van deze sectie IX.

(2) Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade – ongeacht op welke rechtsgrond – in geval van opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) Onze aansprakelijkheid voor plichtsverzuim door personen voor wiens schuld wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn, is uitgesloten onder voorbehoud van zin 2. Onze aansprakelijkheid voor plichtsverzuim door onze eigen werknemers is beperkt tot eenvoudige nalatigheid.

(4) Onze aansprakelijkheid conform de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast door de bovenstaande bepalingen.

(5) Verder is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

X. Slotbepalingen

(1) De plaats van de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de zakelijke relatie tussen ons en de koper voortvloeien, is naar onze keuze Menden (Sauerland)/Duitsland of de vestigingsplaats van de koper. Voor aanklachten tegen ons is Menden (Sauerland)/Duitsland echter de enige bevoegde rechtbank. Dwingende wettelijke bepalingen betreffende exclusieve bevoegdheidsplaatsen worden door deze bepaling onverlet gelaten.

(2) Op de rechtsverhouding tussen ons en de koper is het Zwitserse recht, in het bijzonder het Zwitserse Obligatierecht, van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en van het conflictenrecht.

(3) Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden daardoor niet aangetast. De partijen komen thans overeen de ongeldige bepaling te vervangen door een wettelijk toegestane bepaling die de economische strekking zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook in het geval van een onbedoelde hiaat in de regelgeving.

(4) Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat voor het in de handel brengen van de contractgoederen buiten het grondgebied van de EER onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist is.

Stand: 4/2021