Algemene inkoopvoorwaarden

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG

I. Geldigheid & vorm

(1) Deze algemene inkoopvoorwaarden gelden voor alle zakelijke relaties met onze zakelijke partners en leveranciers ("verkoper"). Zij gelden alleen indien de verkoper een ondernemer (§ 14 BGB; Duits Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

(2) De algemene inkoopvoorwaarden zijn in het bijzonder van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende zaken ("goederen"), ongeacht of de verkoper de goederen zelf vervaardigt of van leveranciers betrekt (§§ 433, 650 BGB). Tenzij anders overeengekomen, gelden de algemene inkoopvoorwaarden in de versie die van kracht was op het ogenblik van de bestelling van de koper, ook als raamovereenkomst voor gelijkaardige toekomstige contracten, zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar moeten verwijzen.

(3) Uitsluitend deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de verkoper maken alleen deel uit van de overeenkomst indien en voor zover wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij de leveringen van de verkoper zonder voorbehoud aanvaarden met kennis van de algemene voorwaarden van de verkoper.

(4) Afzonderlijke overeenkomsten met de verkoper in individuele gevallen (met inbegrip van nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in elk geval voorrang op deze algemene inkoopvoorwaarden. Voor de inhoud van deze overeenkomsten is, behoudens tegenbewijs, een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging bepalend.

(5) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de verkoper met betrekking tot de overeenkomst (bv. vaststelling van een termijn, herinnering, herroeping) moeten schriftelijk worden gedaan, d.w.z. in geschreven of tekstvorm (bv. brief, e-mail). Wettelijke vormvoorschriften en verdere bewijsvoering, met name in geval van twijfel aan de legitimiteit van de aangever, blijven onaangetast.

(6) Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen dienen uitsluitend ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij deze in deze algemene inkoopvoorwaarden rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

 

II. Sluiting van de overeenkomst & kopersverplichtingen

(1) Onze bestelling (offerte) geldt ten vroegste bij de schriftelijke indiening of bevestiging als bindend. De verkoper moet ons vóór de aanvaarding wijzen op fouten en onvolledigheden van de bestelling, met inbegrip van de bestellingsdocumenten, met het doel deze te corrigeren of te vervolledigen; anders wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

(2) Eventuele tekeningen, technische en constructieve specificaties of andere documenten in onze aanbieding zijn bepalend voor de te leveren goederen. De verkoper dient de maten van de tekeningen voor uitlevering van de goederen te controleren. Wanneer de productie van monsters is overeengekomen en de te leveren goederen zodoende het resultaat zijn van een ontwikkelingsproces tussen ons en de verkoper, zijn wij gerechtigd de technische en ontwerpspecificaties van de goederen te wijzigen totdat wij onze schriftelijke goedkeuring hebben gegeven. Afwijkingen van overeengekomen maten, specificaties, functies en andere eigenschappen van de goederen zijn uitsluitend toegestaan met onze schriftelijke toestemming. De verkoper zal elk voorbehoud met betrekking tot de afmetingen, specificaties, functies en andere eigenschappen van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst vormen vóór de levering ervan mededelen. De verkoper is ook verplicht om door middel van geschikte controlemaatregelen ervoor te zorgen

  • dat meetbare eigenschappen van de goederen, zoals afmetingen, galvanische deklagen, enz. zodanig worden uitgevoerd dat steekproeven van onze kant tijdens de acceptatie voldoende zijn;
  • de goederen voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften (bv. RoHS, REACH, enz.);
  • tussentijdse en eindcontroles worden uitgevoerd volgens de laatste stand van de techniek en niet beperkt blijven tot een louter steekproefsgewijze inspectie;
  • de verpakking van de goederen in geen geval afbreuk doet aan enige eigenschap van de goederen.

(3) De verkoper is verplicht onze bestelling binnen een termijn van 14 dagen te aanvaarden door middel van een schriftelijke orderbevestiging (aanvaarding). (4) De verkoper garandeert dat de goederen vrij zijn van industriële eigendomsrechten van derden, in het bijzonder dat zij geen octrooirechten, gebruiksmodellen of modelrechten van derden schenden, en vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de schending van industriële eigendomsrechten. Deze verplichting uit (4) is niet van toepassing wanneer de goederen volgens onze specificaties zijn vervaardigd.

 

III. Leveringstermijn & leveringsvertraging

(1) De door ons in de bestelling aangegeven levertijd is bindend. Indien de leveringstermijn niet in de bestelling is gespecificeerd en niet anders is overeengekomen, bedraagt deze 4 weken vanaf de sluiting van het contract. De verkoper is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij – om welke reden dan ook – niet in staat is de overeengekomen leveringstermijnen na te leven.

(2) Indien de verkoper niet of niet binnen de overeengekomen leveringstermijn presteert of in gebreke blijft, worden onze rechten – in het bijzonder op ontbinding en schadevergoeding – bepaald volgens de wettelijke voorschriften. De bepalingen in lid 3 blijven onaangetast.

(3) Indien de verkoper in gebreke blijft, kunnen wij – naast verdergaande wettelijke rechten – een vastgelegde schadevergoeding eisen ter hoogte van 1% van de nettoprijs per voltooide kalenderweek, maar in totaal niet meer dan 5% van de nettoprijs van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat een hogere schade is ontstaan. De verkoper behoudt zich het recht voor te bewijzen dat er helemaal geen schade of slechts aanzienlijk minder schade is ontstaan.

 

IV. Prestatie, levering, prijzen, overgang van het risico & verzuim van de aanvaarding

(1) De verkoper is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie door derden (bv. onderaannemers) te laten verrichten, tenzij wij aandringen op de prestatie door de verkoper zelf. De verkoper draagt het aanschaffingsrisico voor zijn prestaties, tenzij in individuele gevallen anders overeengekomen (bv. beperking tot de voorraad).

(2) De levering geschiedt "franco huis" binnen Duitsland op de in de bestelling aangegeven plaats. Indien er geen plaats van bestemming is aangegeven en niets anders is overeengekomen, geschiedt de levering aan onze vestiging in Menden (Sauerland). De respectieve plaats van bestemming is tevens de plaats van uitvoering voor de levering en eventuele latere prestaties (leveringsverplichting). Tegen prijsverhogingsclausules van de verkoper wordt bezwaar gemaakt.

(3) In de levering dient een afleverbon te worden bijgesloten onder vermelding van de datum (afgifte en verzending), de inhoud van de levering (artikelnummer en hoeveelheid) en onze identificatiecode (datum en nummer) van de bestelling. Indien de afleverbon ontbreekt of onvolledig is, zijn wij niet verantwoordelijk voor de vertraging in de verwerking en betaling die hieruit voortvloeit.

(4) Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de zaak gaat op ons over bij de overhandiging op de plaats van de prestatie. Voor zover de aanvaarding is overeengekomen, is deze bepalend voor de overgang van het risico. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van de wet inzake overeenkomsten tot aanneming van werk en diensten ook in geval van aanvaarding van overeenkomstige toepassing. Indien wij in gebreke blijven met de aanvaarding, wordt dit gelijkgesteld met overdracht of aanvaarding.

(5) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het optreden van ons verzuim bij de aanvaarding. De verkoper moet ons echter ook uitdrukkelijk zijn prestatie aanbieden indien voor een handeling of medewerking van onze kant (bv. levering van materiaal) een bepaalde of bepaalbare kalendertijd is overeengekomen. Indien wij met de aanvaarding in gebreke blijven, kan de verkoper overeenkomstig de wettelijke bepalingen (§ 304 BGB) vergoeding van zijn extra kosten eisen. Indien de overeenkomst betrekking heeft op een door de verkoper te vervaardigen niet-representatieve zaak (individuele productie), kan de verkoper slechts aanspraak maken op verdere rechten indien wij ons ertoe verbonden hebben mee te werken en verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan medewerking.

 

V. Betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij in individuele gevallen anders overeengekomen (bijv. vanwege speciale verpakkings- of verzendingswensen), zijn in de prijs alle prestaties en nevendiensten van de verkoper inbegrepen (bijv. montage, installatie) evenals alle nevenkosten (bv. deugdelijke verpakking, transportkosten inclusief eventuele transport- en aansprakelijkheidsverzekering) Verpakking wordt gecrediteerd tegen de aankoopprijs in het geval van vrachtvrije terugzending.

(3) De overeengekomen prijs dient – voor zover er geen andere regelingen zijn getroffen – naar onze keuze te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen met een korting van 3% of binnen 60 dagen netto. In geval van bankoverschrijving wordt de betaling geacht tijdig te zijn verricht indien onze bank onze overschrijvingsopdracht vóór het verstrijken van de betalingstermijn heeft ontvangen; wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de bij het betalingsproces betrokken banken

(4) Wij zijn geen looptijdrente verschuldigd. Voor achterstallige betalingen gelden de wettelijke bepalingen.

(5) Wij hebben het recht op verrekening en retentie, alsook het verweer tegen het niet naleven van de overeenkomst, zoals bepaald in de wet. In het bijzonder zijn wij gerechtigd, verschuldigde betalingen in te houden, zolang wij nog aanspraken op de verkoper hebben, die voortvloeien uit een onvolledige of gebrekkige prestatie.

(6) De verkoper heeft alleen recht op schuldvergelijking of retentie wanneer tegenvorderingen wettelijk vastgelegd of onbetwist zijn.

 

VI. Geheimhouding & eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op illustraties, plannen, tekeningen, berekeningen, uitvoeringsvoorschriften, productbeschrijvingen en andere documenten Dergelijke documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de contractuele prestatie en moeten na voltooiing van het contract aan ons worden teruggezonden. De documenten moeten geheim worden gehouden tegenover derden, ook na beëindiging van het contract. De verplichting tot geheimhouding vervalt uitsluitend indien en voor zover de in de verstrekte documenten voorhanden informatie algemeen bekend is geworden.

(2) De bepalingen van (1) gelden ook voor stoffen, software, monsters, materialen, mallen, gereedschappen en andere zaken die wij voor de productie aan de verkoper ter beschikking stellen. Dergelijke voorwerpen moeten – zolang zij niet worden verwerkt – op kosten van de verkoper afzonderlijk worden opgeslagen en in redelijke mate tegen vernietiging en verlies worden verzekerd.

(3) Elke verwerking, vermenging of combinatie (verdere verwerking) van geleverde voorwerpen door de verkoper wordt voor ons uitgevoerd. Hetzelfde geldt in geval van verdere verwerking van de geleverde goederen door ons, zodat wij geacht worden de fabrikant te zijn en de eigendom van het product uiterlijk bij de verdere verwerking overeenkomstig de wettelijke bepalingen verkrijgen

(4) De eigendomsoverdracht van de goederen aan ons geschiedt onvoorwaardelijk en zonder inachtneming van de betaling van de prijs. Indien wij echter in een individueel geval een aanbod van de verkoper aanvaarden om de eigendom over te dragen onder voorwaarde van betaling van de koopprijs, vervalt het eigendomsvoorbehoud van de verkoper uiterlijk bij de betaling van de koopprijs voor de geleverde goederen. Wij blijven bevoegd om de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening ook vóór betaling van de koopprijs met voorafgaande overdracht van de daaruit voortvloeiende vordering door te verkopen (als alternatief geldt het tot de doorverkoop uitgebreide eenvoudige eigendomsvoorbehoud). Hiervan uitgezonderd zijn alle andere vormen van eigendomsvoorbehoud, met name het verlengde eigendomsvoorbehoud, het doorgegeven eigendomsvoorbehoud en het eigendomsvoorbehoud dat is uitgebreid tot verdere verwerking.

 

VII. Gebrekkige levering

(1) Voor onze rechten in geval van materiële gebreken en eigendomsgebreken van de goederen en in geval van andere plichtsverzuimen van de verkoper gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niet anders wordt bepaald.

(2) Volgens de wettelijke bepalingen is de verkoper er in het bijzonder aansprakelijk voor dat de goederen de overeengekomen kwaliteit hebben bij de overgang van het risico op ons. Goedgekeurde monsters van de resultaten en overeengekomen hoeveelheden van de proefstukken vertegenwoordigen de volledige goederen. In elk geval worden die productbeschrijvingen, die – in het bijzonder door aanduiding of verwijzing in onze bestelling – het voorwerp van het desbetreffende contract uitmaken of op dezelfde wijze als deze algemene inkoopvoorwaarden in het contract zijn opgenomen, geacht een overeenkomst over de kwaliteit te zijn. Het maakt daarbij geen verschil of de productbeschrijving van ons, de verkoper of de fabrikant afkomstig is.

(3) Afwijkend van § 442 lid 1 zin 2 BGB hebben wij ook recht op onbeperkte aanspraken wegens gebreken, wanneer het gebrek ons op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst door grove nalatigheid niet bekend was.

(4) Voor de commerciële onderzoeksplicht en de plicht tot het melden van gebreken gelden de wettelijke bepalingen (§§ 377, 381 HGB; Duits Handelswetboek) onder het volgende voorbehoud: onze onderzoeksplicht beperkt zich tot gebreken die bij onze controle van de inkomende goederen onder externe controle inclusief de leveringspapieren aan het licht komen (bv. transportschade, verkeerde en te korte levering), of die bij onze kwaliteitscontrole bij de steekproefprocedure herkenbaar zijn. Voor zover de aanvaarding is overeengekomen, bestaat er geen onderzoeksplicht. Verder hangt het af van de mate waarin een onderzoek in het kader van de normale bedrijfsuitoefening haalbaar is, rekening houdend met de omstandigheden van het individuele geval. Onze verplichting om later ontdekte gebreken te melden, blijft onaangetast. Ongeacht onze onderzoeksplicht wordt onze klacht (kennisgeving van gebrek) geacht onverwijld en tijdig te zijn ingediend indien deze binnen 5 werkdagen na de ontdekking of, in geval van duidelijke gebreken, na de levering wordt verzonden.

(5) De nakoming achteraf omvat ook het verwijderen van de gebrekkige goederen en het opnieuw installeren ervan, indien de goederen overeenkomstig hun aard en bestemming in een andere zaak zijn ingebouwd of aan een andere zaak zijn bevestigd; onze wettelijke aanspraak op vergoeding van de desbetreffende kosten blijft onaangetast. De voor de controle en latere uitvoering noodzakelijke kosten komen ten laste van de verkoper, zelfs wanneer er wordt vastgesteld dat er inderdaad geen gebrek was. Onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding in geval van een ongerechtvaardigd verzoek om een gebrek te verhelpen, blijft onaangetast; echter zijn wij hierbij alleen aansprakelijk indien wij het ontbreken van een gebrek hebben erkend of grovelijk nalatig zijn geweest in het niet erkennen van het gebrek.

(6) Onverminderd onze wettelijke rechten en het bepaalde in lid 5, geldt het volgende: Indien de verkoper zijn verplichting tot het verhelpen van het gebrek – naar onze keuze door het verhelpen van het gebrek (rectificatie) of door de levering van een gebrekvrije zaak (vervanging) – niet binnen een door ons gestelde redelijke termijn nakomt, kunnen wij het gebrek zelf verhelpen en van de verkoper vergoeding van de daarvoor noodzakelijke kosten of een dienovereenkomstig voorschot verlangen. Indien nakoming achteraf door de verkoper mislukt of voor ons onredelijk is (bijv. wegens bijzondere spoedeisendheid, gevaar voor de bedrijfsveiligheid of dreigend ontstaan van onevenredige schade), hoeft geen termijn te worden gesteld; wij zullen de verkoper onmiddellijk, zo mogelijk vooraf, van deze omstandigheden op de hoogte brengen.

(7) Verder hebben wij in geval van een materieel gebrek of een eigendomsgebrek het recht de koopprijs te verminderen of van het contract terug te treden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Bovendien hebben wij recht op vergoeding van schade en kosten volgens de wettelijke voorschriften.

 

VIII. Leveranciersregres

(1) Naast de aanspraken wegens gebreken hebben wij onbeperkt recht op onze wettelijk bepaalde regresvorderingen binnen een leveringsketen (leveranciersregres conform §§ 445a, 445b, 478 BGB) In het bijzonder hebben wij het recht om van de verkoper precies die nakoming achteraf (herstel of vervangende levering) te verlangen, die wij in het individuele geval aan onze klant verschuldigd zijn. Ons wettelijk recht om te kiezen (§ 439 lid 1 BGB) wordt hierdoor niet beperkt.

(2) Voordat wij een door onze klant geldend gemaakte aanspraak op gebreken erkennen of nakomen (inclusief vergoeding van kosten volgens § 445a lid 1, 439 lid 2 en 3 BGB), zullen wij de verkoper hiervan in kennis stellen en om een schriftelijke verklaring verzoeken, waarin de feiten van de zaak kort worden uiteengezet. Bij gebreke van een gemotiveerde verklaring binnen een redelijke termijn en bij gebreke van een minnelijke schikking, wordt de door ons daadwerkelijk toegekende vordering wegens gebreken geacht aan onze klant verschuldigd te zijn. In dit geval rust de bewijslast van het tegendeel op de verkoper.

(3) Onze aanspraken uit het leveranciersregres gelden ook, wanneer de gebrekkige goederen door ons of door een andere ondernemer verder verwerkt werden, bijvoorbeeld door inbouw in een ander product.

 

IX. Aansprakelijkheid van de fabrikant

(1) Indien de verkoper verantwoordelijk is voor productschade, vrijwaart hij ons tegen aanspraken van derden, voor zover de oorzaak binnen zijn controle- en organisatiegebied ligt en hij zelf tegenover derden aansprakelijk is.

(2) In het kader van zijn vrijwaringsverplichting vergoedt de verkoper de kosten volgens §§ 683, 670 BGB die voortvloeien uit of in verband staan met een vordering van een derde, met inbegrip van door ons uitgevoerde terugroepacties. Wij zullen de verkoper informeren over de inhoud en de reikwijdte van de terugroepmaatregelen – voor zover mogelijk en redelijk – en hem in de gelegenheid stellen opmerkingen te maken. Verdergaande wettelijke aansprakelijkheden blijven onaangetast.

(3) Alleen indien wij dit uitdrukkelijk in onze bestelling (offerte) hebben vastgelegd, dient de verkoper een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en in stand te houden met een vastgelegde dekking van ten minste 5 miljoen euro per lichamelijk letsel/ zaakschade.

 

X. Verjaring

(1) De wederzijdse vorderingen van de contractpartijen verjaren volgens de wettelijke bepalingen, tenzij hierna anders wordt bepaald.

(2) Afwijkend van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken 3 jaar vanaf de overdracht van het risico. Voor zover de aanvaarding is overeengekomen, begint de verjaring met de aanvaarding. De verjaringstermijn van 3 jaar geldt dienovereenkomstig ook voor vorderingen uit rechtsgebreken, waarbij de wettelijke verjaringstermijn voor zakelijke vorderingen van derden tot afgifte van goederen (§ 438 lid 1 nr. 1 BGB) onaangetast blijft; verder verjaren vorderingen uit rechtsgebreken in geen geval, zolang de derde zijn recht – in het bijzonder bij gebrek aan verjaring – nog tegenover ons kan doen gelden.

(3) De verjaringstermijnen van het kooprecht met inbegrip van de bovengenoemde verlenging gelden – in de wettelijke omvang – voor alle contractuele vorderingen wegens gebreken. Voor zover wij ook aanspraak kunnen maken op niet-contractuele aanspraken op schadevergoeding wegens een gebrek, geldt hiervoor de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB), tenzij de toepassing van de verjaringstermijnen van de wet op de verkoop in individuele gevallen tot een langere verjaringstermijn leidt.

 

XI. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

(1) Voor deze algemene inkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen ons en de verkoper geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) Indien de verkoper een koopman is in de zin van het Duitse Handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de contractuele relatie voortvloeien onze maatschappelijke zetel in Menden (Sauerland). Hetzelfde geldt, wanneer de verkoper een ondernemer is in de zin van § 14 BGB. Wij hebben echter in alle gevallen het recht een vordering in te stellen op de plaats waar de leveringsplicht volgens deze Algemene Inkoopvoorwaarden of een voorafgaande individuele overeenkomst is vervuld, of op de algemene bevoegde rechtbank van de verkoper. Dwingende wettelijke bepalingen, met name over exclusieve bevoegdheden, blijven onaangetast.

Stand: 1/2019