Produkt och kvalitet

Ansvarsfull utomhusbelysning

Miljövänligt ljus

Påverkan och betydelse av artificiellt ljus

Naturliga ljuskällor som solen och månen påverkar den biologiska aktiviteten hos växter och mikroorganismer, samt instinkterna hos människor och djur. I mörker använder djur, i synnerhet insekter som den artrikaste klassen, månljuset som navigationshjälp. Organismers liv styrs även av växelverkan mellan ljus och mörker, ljusets infallsvinkel och ljusrytmen i form av varaktigheten hos den dagliga ljusanvändningen.

Konstgjort ljus – framför allt ljus med hög andel blått ljus – lockar till sig djur, särskilt insekter och fåglar. Det kan medföra stora störningar på den naturliga livsrytmen. Konsekvenserna kan bli omfattande: från negativa effekter på fortplantning och sökande efter föda till att djuren dör i närheten av konstgjorda ljuskällor. Ljus ska inte utgöra en störande faktor för den naturliga balansen i syfte att minimera negativa effekter på hela ekosystemet.

För att samtidigt leva upp till den grundläggande betydelsen av säkerhet och identitetsskapande belysning ligger fokus på ansvarsfull utomhusbelysning. Våra livsmiljöer ska kunna lysas upp samtidigt som den negativa påverkan på djur minimeras. Detta gäller i naturområden såväl som i stadsmiljöer.


Principer för effektiv ekologisk belysning

En ansvarsfull utomhusbelysning som både skyddar mot mörker och tar hänsyn till ekologiska och ekonomiska aspekter ska uppfylla följande:

  • All belysning ska ha ett tydligt syfte och samspela med miljöns karaktär (naturområden, bostadsområden, innerstadsområden, industriområden)

  • Ljuset ska endast riktas dit det behövs – med hänsyn till gällande föreskrifter

  • Ljuset ska inte vara starkare än nödvändigt och ska vara integrerat i en behovsbaserad styrning

  • Bländning, spridningsljus och ljusemission på sidorna och ovanför armaturerna ska undvikas

  • Särskilt i naturnära områden ska marknära och avbländade ljuspunkter planeras och implementeras

  • I möjligaste mån ska varma ljusfärger användas – 3000 kelvin eller lägre färgtemperaturer eftersom dessa har en lägre andel blått ljus

  • I möjligaste mån ska insekter förhindras att tränga in i armaturen och dö. Detta ska säkerställas med en så hög kapslingsklass som möjligt hos armaturerna

  • Armaturernas yttemperatur ska vara så låg som möjligt – reduceringen av onödig värmestrålning skyddar djurlivet


Andelen blått ljus i ljusfärgen – påverkan på insekter och människor

Djur dras till ljus – det gäller inte minst insekter. För att minska denna påverkan kan man minska andelen blått ljus i belysningen. BEGA armaturer har vanligen en färgtemperatur på 3000 kelvin .

Många BEGA armaturer kan även beställas med en färgtemperatur på 2700 eller 2200 kelvin redan som standard. På förfrågan kan vi även leverera de allra flesta armaturer med andra färgtemperaturer.

Uppfattning av ljusets våglängder av: 🟢 Insekter (nattaktiva) 🟠 Människor


Ekologiskt effektiva belysningslösningar för iscensättningar av livsmiljöer

I en ekologiskt effektiv belysningslösning bör man undvika onödig ljusemission. Samtidigt är det viktigt att bevara relevanta upplysta livsmiljöer. Dessutom spelar arkitektur ofta en särskild kulturell, historisk, lokalhistorisk eller arkitektonisk roll. Arkitekturen fungerar som identitetsskapande och fasta punkter i rummet – även efter att mörkret har fallit. Detta gäller inte minst på kvällen.

Dark Sky

Armaturer för naturnära miljöer

BEGA BugSaver ®

Naturkompatibelt ljus för skydd av nattaktiva djur